medezeggenschapsblogleiden

Jetzt geht's los

Jetzt geht's los

De eerste vergadercyclus van dit academisch jaar zit er weer op voor de Universiteitsraad! Vol hernieuwde moed en in een ietwat veranderde samenstelling zijn we in september van start gegaan. Deze cyclus staan de 'Model-OER'en' op het programma.

Wat zijn de OER'en?

Wellicht ben je bekend met de model OER’en; een afkorting die veelvuldig gebruikt wordt in de medezeggenschapsraden en staat voor Onderwijs- en Examenregelingen. In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) ingevoerd. Sindsien is het voor elke opleiding verplicht de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma in een onderwijs- en examenregeling (OER) vast te leggen.

Wat is de rol van de Universiteitsraad?

De Universiteitsraad heeft adviesrecht op het gehele model OER’en en instemmingsrecht op de delen in het model waar de decentrale medezeggenschap geen medezeggenschap heeft, dus de onderdelen die gelden voor elke opleiding. Elk jaar doet dit agendapunt veel stof opwaaien in de centrale en decentrale raden. Zo zijn er in het verleden fikse discussies geweest met het College van Bestuur (CvB) over zaken als herkansingsmogelijkheden, nakijktermijnen en studie maatregelen. Dit jaar geen verhitte discussies, maar wel een aantal benoemenswaardige toezeggingen vanuit het CvB.

Nakijktermijn

Zo bleek tijdens de Overleg Vergadering dat met name bij grotere studies, zoals Rechten en Geneeskunde, de nakijktermijn vaak niet gehaald wordt. Dit leidt uiteraard tot ergernis bij studenten, zeker wanneer er weinig tijd zit tussen het tentamen en de herkansing. Als Universiteitsraad willen we dat hier verandering in komt, we willen weten hoe vaak de nakijktermijn overschreden wordt en hoe dit voorkomen kan worden. Het CvB heeft toegezegd dit te gaan monitoren en bij de volgende bespreking van de Model-OER’en een overzicht mee te sturen waarin per studie aangegeven wordt in hoeverre de nakijktermijn van 15 werkdagen behaald wordt.

Inschrijven voor tentamens

Een ander groot irritatiepunt voor veel studenten is het los inschrijven voor een vak en het bijbehorende tentamen, dit gebeurt niet automatisch. Veel studenten zullen de stress herkennen wanneer zij er een paar dagen voor het tentamen achter komen dat zij zich vergeten zijn in te schrijven voor het tentamen. Of, erger nog, wanneer zij hier op het tentamen zelf pas achter komen! De Universiteitsraad denkt dat dit anders en gemakkelijker moet kunnen. Afgelopen jaar is er op de faculteit GGA een pilot gehouden waarin een student bij het inschrijven voor het vak automatisch ingeschreven werd voor het tentamen. Uit de evaluatie van deze pilot bleek dat de resultaten hiervan positief zijn! De universiteit gaat stappen zetten om dit verder door te voeren op andere faculteiten, indien hier behoefte aan is. Dit zal plaatsvinden in het kader van de Harmonisatie Onderwijslogistiek.

Leer de Universiteitsraad kennen

Kortom, wij hebben weer genoten en kijken uit naar het raadsjaar dat voor ons ligt. Lijkt het je leuk om een vergadering bij te wonen? Dat kan! Op de tribune is tijdens de Universiteitsraad vergadering en tijdens de Overleg Vergadering met het CvB plaats (zat) voor iedere belangstellende. Ook input, vragen of suggesties zijn meer dan welkom. We zijn ten slotte een medezeggenschaps-orgaan, we willen dus graag jouw belangen en ideeën vertegenwoordigen. Schroom dus niet om te mailen naar ur@leidenuniv.nl. Meer informatie over de Universiteitsraad en zijn raadleden kun je vinden op de website van de Universiteitsraad.