medezeggenschapsblogleiden

Maak werkdruk, welzijn en ziekteverzuim bespreekbaar!

Maak werkdruk, welzijn en ziekteverzuim bespreekbaar!

Het ziekteverzuim is in 2018 gestegen onder al het personeel: WP, promovendi en OBP. Niet geheel verrassend maar wel zorgelijk! In de vergadering van de Universiteitsraad en het College van Bestuur van 2 juli j.l. gaf het college aan de verzuimtrend met alle faculteiten te bespreken. De verzuimvisie zal daarnaast de komende tijd geactualiseerd worden waarna deze actief bij alle partijen onder de aandacht wordt gebracht. Ziekteverzuim past in het rijtje van andere agendapunten van deze vergadercyclus van de universiteitsraad: vertrouwenspersonen, ombudsfunctionaris, werkdruk en welzijn.

Welzijn van studenten

Om met het laatste te beginnen: we krijgen een Taskforce Studentenwelzijn. Die toezegging deed het College van Bestuur aan de Universiteitsraad. Hiermee reageren we op de nationale oproep om actie te ondernemen om het welzijn van studenten te verbeteren. De universiteitsraad heeft ook het initiatief ‘Caring Universities’ onder de aandacht gebracht. Dit initiatief helpt problemen omtrent mentale gezondheid voorkomen en oplossen door online testen en het aanbieden van een online coachingstraject. Ook hier heeft het College van Bestuur mee ingestemd, we gaan dus als universiteit deelnemen aan dit initiatief!

Lange adem: de ombudsfunctionaris voor personeel

Veranderingen teweegbrengen binnen de universitaire gemeenschap gaat in piepkleine stapjes en vraagt om een lange adem. Je moet regelmatig op je handen zitten, en ja dat is regelmatig frustrerend. Een voorbeeld: landelijk komt er een pilot waarin drie universiteiten experimenteren met een ombudsfunctionaris voor personeelsleden. Op basis van de uitkomsten eind 2019 besluit het college of er in Leiden ook een ombudfunctionaris aangesteld gaat worden. Al in januari 2018 heeft de Universiteitsraad in een notitie opgeroepen tot de aanstelling van een ombudsfunctionaris voor personeel. We vinden dit een zeer wenselijke maatregel omdat er dan naast de informele en vertrouwelijke vertrouwenspersonen ook een formele, onafhankelijke en onpartijdige ingang bestaat. De ombudsfunctionaris kan zelfstandig besluiten tot het doen van onderzoek. Nog even geduld dus. Vooralsnog wordt ingezet op het optimaliseren van het huidige stelsel van vertrouwenspersonen.

Werkdruk en welzijn van het personeel

De personeelspartijen van de Universiteitsraad (FNV, UB en PhDoc) maken zich in elke cyclus hard voor de aanpak van werkdruk en welzijn van personeelsleden. Door het agenderen, adviseren maar ook door deelname in commissies, zoals de stuurgroep personeelsmonitor. Hierin hebben we onder andere de promovendimonitor ontwikkeld en de uitkomsten gepresenteerd bij het College van Bestuur. Ook bespraken we deze cyclus de werkdruk van het personeel. In maart 2018 hebben alle universiteiten hun werkplannen opgesteld. Het plan van onze universiteit is samen met de plannen van andere universiteiten te vinden op de website van de VSNU. De uitkomsten van onze eigen personeelsmonitor laten wederom een hoge werkdruk zien. De komende tijd zal op iedere afdeling en dienst de uitkomsten van de monitor besproken worden met de medewerkers. Gezamenlijk (medewerkers en leidinggevenden) zal er op het groepsniveau een actieplan worden opgesteld. Wees erbij en ga dat gesprek aan!