medezeggenschapsblogleiden

Ouwehoeren over OER'en? Nee!

Ouwehoeren over OER'en? Nee!

Traditioneel is het grootste onderwerp in de december vergadering van UR met het CvB de begroting.

Op sommige delen gaat het dan om instemmingsrecht, op andere delen om adviesrecht. Maar het gaat de universiteit in de afgelopen perioden financieel zo goed dat het belangrijkste punt van bespreking van de financiën de laatste tijd vooral is of de faculteiten en instituten wel snel genoeg en voldoende mensen aannemen om het toegenomen aantal studenten goed te kunnen bedienen. Er blijft her en der nogal wat geld liggen. En dat levert toch een ander gesprek op dan wanneer er ernstige keuzes gemaakt moeten worden in tijden van krappe middelen. Het College is het gelukkig met de Raad eens dat voor onderwijs bestemde middelen ook (daaraan) uitgegeven moeten worden en vraagt aan faculteiten zogenaamde bestedingsplannen, waarin deze aangeven hoe de toegewezen middelen ook daadwerkelijk besteed gaan worden.

Onderwijs- en Examenreglementen

Over een ander punt op de agenda, de vaststelling van de model Onderwijs- en Examenreglementen, hebben College en Raad de afgelopen jaren nogal eens van mening verschilt. Dit jaar verliep de discussie een stuk harmonieuzer. Vanuit de Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS, een studentenfractie) lag er een voorstel op tafel om studenten met een voldoende ook de mogelijkheid te geven het tentamen te herkansen. De LVS vindt het niet eerlijk dat iemand met een 5 uiteindelijk wel een 8 kan halen en iemand met een 6 niet. Vanuit de Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL) werd daaraan toegevoegd dat wanneer masteropleidingen niet meer automatisch toegankelijk zijn voor studenten met een behaalde bachelor, maar dat er aanvullende eisen gesteld worden, het voor studenten ook mogelijk gemaakt moet worden om aan die eisen te voldoen. Eigenlijk wordt de 7 dan de nieuwe 6. Of het College de redeneringen overnam is onduidelijk, maar het nam wel het voorstel over waardoor in de nieuwe regelementen het mogelijk wordt om tentamens altijd te herkansen en niet alleen maar met een onvoldoende.

Nieuwbouw Geesteswetenschappen

Een belangrijk punt waarover via een rondvraag nog gesproken werd is dat het College graag het gehele Doeleneiland (ik wist niet dat het zo heette) wil gaan benutten in de plannen voor de Faculteit der Geesteswetenschappen. Maar op dat eiland staan ook 58 woningen (tegenover het Lipsius gebouw). En die moeten dus wijken voor die plannen. De plannen zijn pas net bekend geworden en er is nog enige tijd te gaan voordat ze gerealiseerd zouden kunnen worden. Als dat tenminste lukt, want bewoners, de woningbouwvereniging en de gemeente moeten allemaal meewerken. Omdat het om een grote investering gaat met daarom waarschijnlijk een flinke invloed op de exploitatie heeft later ook de Universiteitsraad nog instemmingsrecht.