medezeggenschapsblogleiden

Wisseling van de Wacht

Wisseling van de Wacht

In april jl. had de Universiteitsraad zijn 146e overlegvergadering met het College van Bestuur. Opmerkelijk is dat deze vergadering voornamelijk in het teken stond van de toekomst.

De Universiteit Leiden kijkt vooruit en maakt regelingen voor datamanagement en datalekken, stelt een nieuw milieubeleidsplan voor, en maakt nieuwe bestuursafspraken met de faculteiten. Ook zal er een frisse wind waaien in de gangen van de Oude UB. Er komen namelijk wisselingen in de Universiteitsraad, het College van Bestuur, en de Raad van Toezicht.

Data, Milieu, en Afspraken

Datamanagement is een hot topic geworden voor overheid, externe subsidieverstrekkers, en tijdschriften, mede door het steeds belangrijker worden van wetenschappelijke integriteit en de opkomst van big data. Leiden gaat mee in de tijdsgeest en stelt regelingen op voor het duurzaam en toegankelijk opslaan van onderzoeksgegevens (in de vorm van een Datamanagement Plan) en voor het eventueel in handen vallen van vertrouwelijke data aan derden (door snel actie te ondernemen en een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens).

Verder wil de universiteit in het Milieubeleidsplan 2016-2020 de bedrijfsvoering verduurzamen, vraagstukken rondom milieuduurzaamheid in het onderwijs en onderzoek incorporeren, en studenten en medewerkers meer bewust maken van milieuduurzaamheid. Om dit te realiseren, zal de universiteit zich voornamelijk inzetten op initiatieven op het gebied van huisvestiging, energie, water, inkoop en beleggen, afval, en mobiliteit. De Raad was verheugd op de diverse plannen van de universiteit, maar dacht dat het ambitieniveau hoger moest liggen.

Als laatste van de toekomstplannen heeft het College nieuwe kwantitatieve bestuursafspraken gemaakt met de faculteiten. Het gaat specifiek om de bachelorinstroom, masterinstroom, masterinstroom uit het buitenland, bachelorherinschrijversrendement, aantal promoties, omzet 2e/3e geldstroom, % vrouwelijke hoogleraren, % ondersteunend personeel, % tijdelijk personeel 1e geldstroom, en % docenten. Opvallend was dat deze keer het College vond dat het ambitieniveau van enkele faculteiten hoger moest liggen. Les voor de toekomst: leg je ambitieniveau hoog!

Wisseling Bestuursleden

Na vijf jaar als vice-voorzitter van het College van Bestuur, zal Simone Buitendijk vertrekken en rustig Leiden inruilen voor busy London. Daar wordt zij vice-rector voor onderwijs en hoogleraar moeder en kind gezondheidszorg aan het Imperial College. Simone heeft zich in Leiden hard ingezet voor onderwijskwaliteitszorg, onderwijsvernieuwing, honoursonderwijs en diversiteitsbeleid en neemt haar brede ervaring mee naar Engeland. Een sollicitatiecommissie, waarin een student en medewerker van de Raad plaats zullen nemen, zal proberen de vacature die ze achterlaat op te vullen.

Er komen verder wisselingen in de Raad van Toezicht. Raadsvoorzitter Nout Wellink moet na acht jaar verplicht vertrekken en treedt toe tot de Raad van Commissarissen van accountantsfirma PwC Nederland. Gelukkig heeft Leiden al een nieuwe voorzitter gevonden in Ab van der Touw, die momenteel voorzitter is van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland en die klassieke talen en geschiedenis in Leiden heeft gestudeerd. Zijn interessante mengeling van geesteswetenschappelijke scholing en bedrijfservaring kan Leiden alleen maar ten goede komen.