medezeggenschapsblogleiden

Overlegvergadering 196! In OV 196 veel aandacht voor duurzaamheid.

Overlegvergadering 196!

Dit academisch jaar halen we de tweehonderd: de 196e vergadering van de Universiteitsraad met het College van Bestuur zit er op.

In deze vergadering stonden de financiën van de universiteit centraal, dat wil zeggen de begroting en de tweede Bestuurlijke Financiële Rapportage van 2017, waarin een overzicht wordt gegeven van de doelen en resultaten van de afgelopen begroting. Het leek een korte vergadering te worden omdat naast de financiële zaken alleen nog de hervormingen van de verkiezingen (door de studentenfracties zelf ingediend), informatie & mededelingen en een aantal rondvragen op de agenda stonden. Deze keer zal aandacht worden gegeven aan de ogenschijnlijk minder belangrijke agendapunten, namelijk Mededelingen & Informatie en de Rondvraag.

Mededelingen & informatie

Eén van de standaardpunten op de agenda is mededelingen & informatie, hoewel dit punt bijna onderaan de agenda stond, was het wel datgene waarop de Raad zat te wachten. Deze keer stond de berichtgeving in de Mare en het Leidsch Dagblad in verband met de grote spanningen in het Leiden Institute for Area Studies (LIAS), een van de instituten binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen, centraal. Als Universiteitsraad zijn we geschrokken, teleurgesteld en boos dat wij via de Mare geïnformeerd moesten worden over deze misstanden. We hadden eerder en beter geïnformeerd willen worden over de manieren waarop het CvB omgaat met berichten over misstanden op de universiteit, zodat we mee kunnen praten over het beleid. Wij vinden het zorgelijk dat sommige wantoestanden niet op tijd worden gesignaleerd door de personeelsmonitor, vertrouwenspersonen en functioneringsgesprekken, waardoor we pleiten voor het aanstellen van iemand met vertrouwen, die een rondgang maakt op de faculteiten en instituten om te zien hoe de werksfeer er is. Ten slotte willen wij met het CvB in gesprek over de resultaten uit de personeelsmonitor en over de zichtbaarheid en functieprofielen van de vertrouwenspersonen. Juist in situaties zoals hierboven is een goede communicatie erg belangrijk.

De Rondvraag

Ook deze keer waren er tal van rondvragen, waarbij er vooral aandacht werd gevraagd voor het welzijn van studenten (stress- en burn-out klachten) en promovendi. Hoewel dit om bekende gegevens gaat, lijkt het nog niet duidelijk hoe dit nu echt aangepakt gaat. De raad blijft het punt op de agenda houden.

In het kader van Duurzaamheid hebben de medewerkersfracties (FNV, PhDoc en Universitair Belang) vragen gesteld over het archiveren van dossiers. Vaak worden dossiers door administraties (op alle niveaus) uitgeprint om vervolgens gearchiveerd te worden. Het College van Bestuur werkt aan een digitaliseringproject om inderdaad papierarmer te gaan werken. Het tijdpad echter werd niet aangegeven dus is door het CvB toegezegd dat hij hierop terug zal komen.

Ook heeft deze fractie het CvB gevraagd aandacht te schenken aan de trend om in het kader van duurzaamheid na te denken over het aanbieden van meer plantaardig voedsel in de kantines en cafés van de universiteit en het invoeren van een Meatless Monday en Veggie Friday. Uit de reactie blijkt dat het UFB wel meer plantaardig en vegetarisch voedsel wil aanbieden, maar niet over willen gaan op dagen waarop alleen vegetarisch en/of plantaardig voedsel zal worden aangeboden. Helaas laat de huidige stand van zaken in het milieu een keuze eigenlijk niet meer toe, dit is voor ons reden om hier zelf ook met het UFB over in gesprek te gaan. Voor de rondvraag had een aantal studenten op de publieke tribune plaatsgenomen, na het behandelen van de vraag over meer plantaardig voedsel, namen zij van de gelegenheid gebruik om het CvB een petitie, waarin ditzelfde werd gevraagd, aan te bieden. Er is nu het streven om met een deel van deze studenten een projectgroep duurzaamheid te starten, dit zal nog besproken worden met de rector.

Ook ideeën over inspraak?

Je kunt altijd contact opnemen met een van de leden van de Universiteitsraad omdat je een voorstel wilt steunen of zelf inbrengen wanneer dat het belang van de universitaire gemeenschap en de wetenschap.